Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Galerii Allikad ja nende kaitse

Allikad ja nende kaitse

Projekt LIFE Springday edukalt lõpule viidud!

 

Viis aastat kestnud töö on jõudnud oodatud tulemusteni ja saab joone alla tõmmata.

Kolmel projekti alal tehti allikate ja allikasooelupaikade taastamiseks ja seisundi parandamiseks mitmeid konkreetseid töid: suleti ligikaudu 14 kilomeetrit kuivenduskraave, raadati ja eemaldati kuivenduse mõjul sooaladele kasvanud mets 18 hektarilt, eemaldati roogu Prästvike järvel Vormsil, Viidumäel ja Vormsil Prästvike järve põhjakaldal rekonstrueeriti Allikasoo õpperada (1,8 km) ja Allika matkarada (2 km). Koguti andmeid ja kirjeldati ligikaudu 150 allikat, neist suur osa on haruldased nõrglubjaallikad. Täname kõiki projektis osalejaid ja kaasaaitajaid!

Allikatest!

Liigilise mitmekesisuse säilitamine saab toimuda läbi liikide elupaikade kaitse. Euroopa Liidus on looduskaitse alusdokumentideks direktiivid - Linnudirektiiv ja Loodusdirektiiv koos Veepoliitika Raamdirektiiviga.

Vee-elupaikade (järved, jõed, ojad, allikad, ka sood) kaitse on võimalik ainult erinevate valdkondade vahelise koostööna. Kaitse korraldamisel on oluline arvestada, et kõik vee-elupaigad moodustavad ühtse terviku. Seega tuleb rääkida mitte järve- või jõekaitsest, vaid ühisest veeökosüsteemi kaitsest. Allikate kaitse on Eestis reguleeritud lisaks looduskaitseseadusele ka veeseadusega. Oluline on allikate seisundi selgitamine ja rikutud allikate seisundi parandamine. 

Mitmete elupaigatüüpide (näiteks mereelupaigad, karstijärved, nõmmed, nõrgalubjaallikad, lammimetsad) levik ja/või seisund on täna ebapiisavalt uuritud. Ohustatud ja väheuuritud elupaigatüüpide leviku ning seisundi edasine täpsustamine ning andmete perioodiline uuendamine nii inventuuride kui regulaarse seire abil on elupaikade soodsa seisundi saavutamise põhieeldusi [Looduskaitse arengukava aastani 2020]. Üheks haruldaseks ja ohustatud elupaigagtüübiks Euroopas ja üldiselt kogu maailmas, on nõrglubjaallikad (petrifying spring with tufa formation). Eesti Loodushoiu Keskuse poolt viidi aastatel 2013 - 2018 ellu Euroopa Liidu LIFE programmi projekti LIFE SPRINGDAY, LIFE12 NAT/EE/000860.   Käesoleva projekti käigus teostati konkreetseid tegevusi, mis aitavad taastada ja hoida nõrglubjaallikate seisundit kolmel Natura 2000 alal. Projekti algas 01.07.2013 ja lõppeb 31.05.2018.

Allikad on looduslikud põhjavee maa-pinnale väljumise kohad. Allikate veerohkusest ja veekvaliteedist sõltub nendest algavate ojade ja jõgede vesi. Eestis arvatakse olevat kuni 10 000 allikat. Enamus neist on väikesed. Suuri, alalisi allikaid on viiesaja ringis. Olenevalt toitealast jaotatakse allikad alalisteks ja ajutisteks. Viimased töötavad ainult veerikkal ajal, kui põhjaveetase on kõrge. Vabapinnalise (surveta) põhjavee väljavoolul moodustuvad langeallikad, millest tavaliselt algavad ojad. Tõusuallikate vesi voolab surve mõjul maapinnale alt üles: nende kohale on tekkinud lehtrid, mille põhjas vesi “keeb”. Eriti omapärased on karstiallikad, mis ilmuvad pinnale seal, kus maa alla neeldunud ojad-jõed, nn salajõed, maapinnale naasevad, näiteks Tuhalas, Jõelähtmel, Kuivajõel jm. Tänapäeval on allikate kaitse oluline vee-elustiku kaitse seisukohalt. Lisaks väärtustatakse allikaid kultuurilise, ajaloolise, puhkeotstarbelise ja maastikku ilmestava väärtuse tõttu.

Peamised ohud allikate seisundile:

Eesvoolude süvendamine ja paisjärvede rajamine allikate alal ja mõjuraadiuses.

Säilinud looduslike allikate kaevamine ja kujundamine tiikideks.

Allikate kasutamine vesiviljeluseks koos sellega kaasneva veere¾iimi reguleerimisega.

Kobraste liigarvukus: paisutamisest, risustamisest ning toitainete koormuse suurenemisest tingitud mõju.

Eutrofeerumine põhjustab allikate ja nende lähiümbruse taimestiku, eeskätt sammaltaimede floora vaesumist.

LIFE programmi ja Loodusdirektiivi tähistamine Vormsil

2018. aastal tähistame 26 aasta möödumist EL Loodusdirektiivi vastuvõtmisest ja keskkonnakaitsele suunatud LIFE programmi algatamisest Vormsil. 12. mail avame looduskaitsekuu raames Vormsi Allika matkaraja, mille rekonstrueerisime ja laiendasime LIFE Springday projekti käigus.

LIFE 25 tähistamine Viidumäel

Viidumäe looduskaitseala tähistab 2017. aastal 60. sünnipäeva. 20. mail toimub avalik üritus Viidumäel, kus meie projekti inimesed tutvustavad Viidumäel tehtut ja avame ka taastatud Allikasoo õpperaja. Ühtlasi on päev pühendatud EL loodusdirektiivi, Natura 2000 võrgustiku ja LIFE programmi 25. aastapäeva tähistamisele.

pdf Kutse Viidumäe60 (.pdf 0,4Mb).

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Allikad ja nende kaitse

Projekt LIFE Springday edukalt lõpule viidud!   Viis aastat kestnud töö on jõudnud oodatud tulemusteni ja saab joone alla tõmmata Kolmel projekti alal tehti allikate ja allikasooelupaikade taastamiseks ja seisundi parandamiseks mitmeid konkreetseid töid: suleti ligikaudu 14 kilomeetrit kuivenduskraave, raadati ja eemaldati kuivenduse mõjul sooaladele kasvanud mets 18 hektarilt, eemaldati roogu Prästvike järvel Vormsil, Viidumäel ja Vormsil Prästvike järve põhjakaldal rekonstrueeriti Allikasoo õpperada (1,8 km) ja Allika matkarada (2 km)

Allikad ja nende kaitse

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »